VEDTÆGTER | Huset Venture KoldingHuset Venture Kolding VEDTÆGTER | Huset Venture Kolding

KOLDING

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HUSET VENTURE

§ 1. Navn og hjemsted

Huset Venture Danmark er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus kommune. Institutionen er oprettet den 1. januar 2008.

§ 2. Formål

Huset Venture Danmarks formål er at fungere som et videns- og kompetencecenter, der har til opgave at koordinere, kvalitetssikre og udvikle samarbejde mellem de regionale Huset Venture-virksomheder ud fra konceptet “Huset Venture”.

Det er Huset Venture Danmarks formål at skabe arbejdspladser, livskvalitet og kompetenceudvikling for mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår.

I formålet indgår at støtte udvikling af selvbærende og selvstændige socialøkonomiske virksomheder i region Sjælland og region Syd, og på sigt at være landsdækkende. Herunder at skabe rammer for landsdækkende udvikling af nye, innovative metoder til udvikling af nye beskæftigelsestiltag til målgruppen for konceptet “Huset Venture”.

§ 3. Bestyrelsen

Den overordnede ledelse af Huset Venture Danmark varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen udgøres af 5 bestyrelsesmedlemmer, en repræsentant fra region Syd, en repræsentant fra region Sjælland samt en medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen kan derudover supplere sig med 1 til 2 medlemmer udefra.

§ 4. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og varetager institutionens interesser og fastlægger linjerne for både institutionens udadvendte og indadvendte virksomhed og for dens udvikling på langt sigt.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender institutionens årlige budget efter indstilling fra direktøren og aflægger sammen med direktøren institutionens årsrapport.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren og fastlægger de nærmere retningslinjer for direktørens virksomhed.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån, køb, leje eller salg og pantsætning af fast ejendom. Leje eller leasing af driftsmidler og inventar godkendes af bestyrelsen.

§ 5 Bestyrelsens ansvar

§5. Bestyrelsens ansvar.

Bestyrelsen skal sikre, at institutionens drift bliver til størst mulig gavn i forhold til institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen iøvrigt, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af eventuelle statslige tilskud og indtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen er over for omgivelserne ansvarlig for institutionens virksomhed.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke økonomisk for institutionens økonomiske tab.

§ 6. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jvf. dog stk. 5.

Stk. 4. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed, jvf. dog stk. 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Beslutning om optagelse af lån, leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom træffes af et flertal, der udgør mindst 3/4 af bestyrelsen.
Stk. 6. Over bestyrelsens beslutninger skal der føres protokol der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen. Protokollen sendes efterfølgende til bestyrelsesmedlemmerne.

§ 7. Direktør

Direktøren er institutionens leder og varetager, under ansvar for bestyrelsen, den administrative og økonomiske ledelse.

Stk. 2. Direktøren forelægger de sager for bestyrelsen som bestyrelsen skal tage stilling til eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for institutionen.

Stk. 3. Direktøren underretter bestyrelsen om alle forhold som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.

Stk. 4. Direktøren sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med bemyndigelsen.

§ 8. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport med udgangspunkt i Årsregnskabsloven.
Stk. 2. Institutionens årsrapport revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

§ 9. Tegningsret

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.

§ 10. Nedlæggelse af Huset Venture Kolding

Beslutningen om nedlæggelse af Huset Venture Danmark er kun gyldig, hvis den er vedtaget med flertal, der udgør 3/4.

Stk. 2. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, overføres til staten eller til et af Arbejdsmarkedsstyrelsen godkendt formål.

§ 11. Vedtægter

Beslutning om ændring af vedtægter kan kun træffes af et flertal, der omfatter 3/4 af bestyrelsen, i to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Stk. 2. Disse vedtægter træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse.

SOCIALØKONOMI I BEVÆGELSE

SKAL VI TA’ EN SNAK ?

Huset Venture Kolding
Dieselvej 9
DK- 6000 Kolding
Danmark

Telefon: 8738 2018

Email: kolding@husetventure.dk
CVR-nr.: 31 83 56 66

 

 

Kontaktformular

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked

© Huset Venture Kolding, 2020. All Rights Reserved

På websitet bruger vi cookies, som er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Læs GDPR og cookie politik