Vedtægter | Huset Venture Ringkøbing

RINGKØBING

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HUSET VENTURE

§ 1. Navn og hjemsted

Huset Venture Midtjylland er en selvejende institution, der drives som en socialøkonomisk virksomhed. Institutionen har hjemsted/hovedsæde i Aarhus Kommune.  Institutionen er oprettet den 25. juni 1999.

(Huset Venture Midtjylland har en afdeling i Ringkøbing).

§ 2. Formål

Det er Huset Venture Midtjyllands formål at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår.
Formålet søges opnået ved at drive forskellige former for erhvervsvirksomhed, herunder uddannelses- og udviklingskurser. Huset Venture Midtjylland vil fremskaffe og synliggøre muligheder for målgruppen.

§ 3. Bestyrelsen

Den selvejende institution Huset Venture Midtjyllands overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, der udpeges således:

1 medlem udpeges af Landsorganisationen (LO)
1 medlem udpeges af en arbejdsgiverorganisation
2 medlemmer udpeges af Huset Ventures medarbejdere

Bestyrelsen kan herudover supplere sig med yderligere medlemmer fra handicaporganisationer, folketing, kommuner og regionen eller personer, der vil arbejde for Huset Venture Midtjyllands formål.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
Ved forfald udpeges nye bestyrelsesmedlemmer for den resterende periode.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode af 4 år, jvf. dog stk. 3. Perioden løber fra den 1. januar. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3 Medarbejdernes repræsentanter vælges af og blandt alle medarbejdere. Valgene gælder for 2 år, regnet fra en 1. januar, med mulighed for supplering.

§ 4. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Den varetager institutionens interesser og fastlægger linjerne for både Huset Venture Midtjyllands udadvendte og indadvendte virksomhed og for dens udvikling på længere sigt.

Stk. 2 Bestyrelsen godkender institutionens årlige budget efter indstilling fra direktøren. Den aflægger sammen med direktøren institutionens årsregnskab efter de herom gældende regler.

Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren og fastlægger de nærmere retningslinjer for direktørens virksomhed.

Stk. 4 Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån, køb, leje eller salg og pantsætning af fast ejendom. Leje eller leasing af driftsmidler og inventar godkendes af bestyrelsen

§ 5 Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen skal forvalte sin opgave, så Huset Venture Midtjyllands drift bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen, eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af eventuelle statslige tilskud og øvrige indtægter.

Stk. 2 Bestyrelsen er over for omgivelserne ansvarlig for institutionens virksomhed.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser.

§ 6. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand og kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jvf. dog stk. 5.

Stk. 4 Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog stk. 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslaggivende.

Stk. 5 Beslutning om optagelse af lån, leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen af bestyrelsen.

§ 7. Direktør

Direktøren er institutionens leder og varetager – under ansvar over for bestyrelsen – den daglige administrative og økonomiske ledelse.

Stk. 2 Direktøren forelægger de sager for bestyrelsen, som bestyrelsen skal tage stilling til efter § 5, eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for virksomheden.

Stk. 3 Direktøren underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.

Stk. 4 Direktøren sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med bemyndigelsen.

§ 8. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse og balance.

Stk. 2 Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal være i overensstemmelse med almindelige regnskabsprincipper.

Stk. 3 Institutionens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

§ 9. Tegningsret

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren.

§ 10. Nedlæggelse af Huset Venture Ringkøbing

Beslutning om nedlæggelse af Huset Venture Midtjylland er kun gyldig, hvis den er vedtaget med kvalificeret flertal, jvf. § 6, stk. 5.

Stk. 2 Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, overgår til staten eller til et af tilskudsmyndigheden (Arbejdsmarkedsstyrelsen) godkendt formål.

§ 11. Vedtægter

Stk. 1 Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen af bestyrelsen, på to hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Stk. 2 Disse vedtægter træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse.

Således revideret og vedtaget på bestyrelsens møder henholdsvis den 29. juni 2009 og 25. august 2009

SOCIALØKONOMI I BEVÆGELSE

SKAL VI TA’ EN SNAK ?

Huset Venture
Birkmosevej 20
DK- 6950 Ringkøbing
Danmark

Telefon: 8628 3520

Email: ringkobing@husetventure.dk
CVR: 24 99 23 30
P-nummer: 10 17 46 24 11

 

 

Kontaktformular

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked

© Huset Venture Ringkøbing, 2020. All Rights Reserved